دانلود کتاب انحراف در جوانان - اختلاف ها  در ارزیابی و درمان مجرمان جنسی نوجوان -  روان شناسی و جرم
دانلود کتاب انحراف در جوانان - اختلاف ها در ارزیابی و درمان مجرمان جنسی نوجوان - روان شناسی و جرم
کلمات کلیدی: دانلود کتاب انحراف جوانان - اختلافات در ارزیابی و درمان مجرم جنسی نوجوان - انحراف جوانان: جنجال در ارزیابی و درمان مجرمان جنسی نوجوان: روانشناسی و جرم - نگرانی در مورد بزهكاران جنسی نوجوان با سرعتی شگفت آور افزایش یافته است - استراتژی های مداخله قانونی و بالینی سختگیرانه ای که برای بزهکاران جدی بزرگسال طراحی شده است ، بدون توجه به بلوغ روانی مجرم ، در مورد نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد - امروزه بسیاری از استراتژی ها برای مقابله با بزهکاران جنسی نوجوان و حتی تعیین اینکه چه معیارهایی برای تعریف "بزهکار جنسی نوجوان" استفاده می شود ، پشتیبانی تجربی ندارند - انحراف جوانان سیستم فعلی و روشهای آن را برای درمان و دسته بندی نوجوانان - ارزیابی مجدد عمده نحوه مدیریت موارد انحراف جوانان در آینده - شیوه های فعلی درمان مجرمان جنسی بیشتر بر اساس ترس جمعی و احساسات اخلاقی ما استوار است تا هر علم حمایتی یا سیاست صحیح.