دانلود کتاب گیاهان دارویی برزیل
دانلود کتاب گیاهان دارویی برزیل
عبارات کلیدی: گیاهان دارویی برزیل - شیمی محصولات طبیعی گیاهان جهانی - تنوع زیستی وسیع و مهیج فلور برزیل هنوز مورد کاوش قرار نگرفته است - مطالعه غنای ساختار شیمیایی موجود در بیوم های مختلف - گزارش جامع از تحقیقات جمع آوری شده در مورد محصولات طبیعی تولید شده از گیاهان دارویی برزیل - محصولات اصلی طبیعی و عصاره آنها را با تأکید بر منابع - امروزه بسیاری از عصاره ها با داروهای مهم ، محصولات تغذیه ای ، نوشیدنی ها ، عطرها ، مواد آرایشی و رنگدانه ها مرتبط هستند - تنوع زیستی برزیل - تأکید بر افزایش منافع جهانی در مورد داروهای گیاهی - محصولات طبیعی برای درک بهتر منابع گیاهی در برزیل - بحث در مورد قانون برزیل برای کار با گیاهان بومی