دانلود کتاب ضروریات مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی
دانلود کتاب ضروریات مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی
عبارات کلیدی: دانلود کتاب ملزومات مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی - موارد ضروری امور مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی - اعداد دروغ نمی گویند وقتی می دانید چگونه آنها را بخوانید - از صورتهای مالی ناامید شده اید؟ - از روند بودجه وحشت دارید؟ - موارد ضروری امور مالی و حسابداری برای مدیران غیرمالی - یک تجارت کلاسیک از امور مالی و حسابداری که ابزار لازم برای تصمیم گیری بهتر را به مدیران می دهد - این کتاب که دارای بینش تازه و اطلاعات مربوط به مقررات حسابداری، شیوه های حسابداری بین المللی و روند تجارت جهانی است - اصول تجزیه و تحلیل مالی - بودجه بندی و پیش بینی - تفسیر ترازنامه ها - صورت های درآمد / جریان وجوه نقد، و گزارش های سالانه - برای یافتن بیشترین ارقام، داده های متناقضی را الک کنید - اطلاعات کلیدی را در مورد رقبا و تأمین کنندگان بیابید - واریانس ها را تجزیه و تحلیل کنید و نقاط ضعف و سایر اقدامات حیاتی را محاسبه کنید - معنی اعداد را درک کنید - از هوش برای پیشبرد تجارت خود استفاده کنید - دانلود کتاب ضروریات مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی