دانلود کتاب جذام و هویت در قرون وسطی: از انگلیس تا مدیترانه
دانلود کتاب جذام و هویت در قرون وسطی: از انگلیس تا مدیترانه
Leprosy and identity in the Middle Ages: From England to the Mediterranean

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Elma Brenner, François-Olivier Touati, David Cantor

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Manchester University Press

ISBN:    9781526127419     9781526127440