روانشناسی کوید 19: ایجاد تاب آوری برای پاندمی های آینده
روانشناسی کوید 19: ایجاد تاب آوری برای پاندمی های آینده
The Psychology of Covid-19: Building Resilience for Future Pandemics

روانشناسی کوید 19 به بررسی اینکه چگونه همه گیری ویروس کرونا باعث ایجاد نظم جدیدی در زندگی شخصی، جوامع و سیاست های ما می شود می پردازد. این کتاب که ریشه در تحقیقات سیستماتیک در مورد کوید 19 دارد نحوه درک و واکنش مردم نسبت به کروناویروس را توضیح می دهد و اینکه چگونه دامنه وسیعی از حوزه ها را تحت تأثیر قرار داده است، از جمله سبک زندگی، سیاست، علوم، بهداشت روان، رسانه ها و به تمام معنی در زندگی. این کتاب مشخص می کند که چگونه می توانیم انعطاف پذیری روانی و اجتماعی خود را بهبود ببخشیم تا از خود در برابر اثرات روانشناختی همه گیرهای آینده محافظت کنیم.

روانشناسی Covid-19 - ایجاد تاب آوری برای پاندمی های آینده  The Psychology of Covid-19 - Building Resilience for Future Pandemics