دانلود کتاب مهندسی ترافیک و روسازی
دانلود کتاب مهندسی ترافیک و روسازی
Traffic and Pavement Engineering

کتاب مهندسی ترافیک و روسازی آخرین مفاهیم مهندسی، تکنیک ها، اصول، روش های استاندارد و مدل هایی را ارائه می دهد که برای طراحی و ارزیابی سیستم های ترافیکی، سازه های روسازی جاده ها و سیستم های حمل و نقل جایگزین برای دستیابی به ایمنی، پایداری، و کارایی بیشتر استفاده می شود، و مقرون به صرفه بودن آن در زمینه های عمده مهندسی حمل و نقل را فراهم می کند و شامل طیف گسترده ای از مشکلات و راه حل های عملی مربوط به تئوری، مفاهیم ، عمل و کاربردها است. راه حل ها برای هر مسئله مراحل گام به گام را دنبال می کنند که شامل تئوری و استخراج فرمول ها و محاسبات در صورت لزوم است. بعلاوه، روش های عددی، روش های جبری خطی و روش های رگرسیون حداقل مربعات برای کمک به حل مسئله ارائه شده است.

توضیحات بیشتر و دانلود این کتاب