جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات   جستجو در کل سایت
Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 867
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 67MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

دانلود کتاب میکروب شناسی جاوتز فارسی

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E, دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز فارسی, جاوتز جهاندیده و جهاندیده

The twenty-seventh edition of Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology delivers a concise, up-to-date overview of the roles microorganisms play in human health and illness. Linking fundamental principles with the diagnosis and treatment of microbial infections, this classic text has been updated throughout to reflect the tremendous expansion of medical knowledge afforded by molecular mechanisms, advances in our understanding of microbial pathogenesis, and the discovery of novel pathogens.Along with brief descriptions of each organism, you will find vital perspectives on pathogenesis, diagnostic laboratory tests, clinical findings, treatment, and epidemiology. The book also includes an entire chapter of case studies that focuses on differential diagnosis and management of microbial infections.Here’s why Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology is essential for USMLE review: 650+ USMLE-style review questions --- 300+ informative tables and illustrations --- 23 case studies to sharpen you differential diagnosis and management skills --- An easy-to-access list of medically important microorganisms --- Coverage that reflects the latest techniques in laboratory and diagnostic technologies --- Full-color images and micrographs --- Chapter-ending summaries --- Chapter concept checks... Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology introduces you to basic clinical microbiology through the fields of bacteriology, virology, mycology, and parasitology, giving you a thorough yet understandable review of the discipline

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جهاندیده و جهاندیده 2016 ویراست 27 - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ملنیک آدلبرگ ویرایش بیست و هفتم - Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 - بخش 1 مبانی میکروب شناسی - فصل 1 علم ميكروب ‌شناسى - فصل 2 ساختار سلول - فصل 3 رده بندى باكترى ها - فصل 4 رشد، بقا و مرگ ميكروارگانيسم ها - فصل 5 كشت ميكروارگانيسم ها - فصل 6 متابوليسم ميكروبى - فصل 7 ژنتيك ميكروبى - بخش 2 ايمنى شناسى - فصل 8 ايمنى شناسى - بخش 3 باکتری شناسی - فصل 9 بيماري زايى عفونت باكتريايى - فصل 10 ميكروبيوتاى نرمال انسان - فصل 11 باسيل هاى گرم مثبت اسپور ساز - گونه هاى باسيلوس و كلستريديوم - فصل 12 باسيل هاى گرم مثبت هوازى غير اسپور ساز - كورينه باكتريوم - ليستريا - اريسيپلوتريكس - نوکاردیا - و پاتوژن هاى خويشاوند - فصل 13 استافيلوكوكوس ها - فصل 14 استرپتوكوكوس ها - انتروکوکوس ها - و جنس های خویشاوند - فصل 15 باسيل هاى گرم منفى روده اى (انتروباكترياسه ها) - فصل 16 پسودوموناد ها و اسينتوباكتر - فصل 17 ويبريو - كمپيلوباكتر و هليكوباكتر - فصل 18 هموفيلوس، بوردتلا، بروسلا، و فرانسيسلا - فصل 19 يرسينيا و پاستورلا - فصل 20 نيسريا ها - فصل 21 عفونت هاى ناشى از باكترى هاى بى هوازى - فصل 22 لژيونلا، بارتونلا، و پاتوژن هاى باكتريايى نامعمول - فصل 23 مايكوباكتريوم ها - فصل 24 اسپروكت ها و ساير ميكروارگانيسم هاى مارپيچى , فصل 25 مايكوپلاسما ها و باكترى هاى داراى ديواره سلولى ناقص , فصل 26 ريكتسيا و جنس های خویشاوند - فصل 27 گونه های كلاميديا - فصل 28 شيمى درمانى ضد ميكروبى - بخش 4 ويروس‌ شناسى - فصل 29 ويژگى ‌هاى كلى ويروس ‌ها - فصل 30 بيمارى زايى و كنترل بيمارى هاى ويروسى - فصل 31 پارووويروس ها - فصل 32 آدنوويروس ها - فصل 33 هرپس ويروس ها - فصل 34 پاكس ويروس ‌ها - فصل 35 ويروس ‌هاي هپاتيت - فصل 36 پيكورناويروس ‌ها (گروه‌ هاي انتروويروس و رينوويروس) - فصل 37 رئوويروس ‌ها، روتاويروس ‌ها، و كاليسي ويروس‌ ها - فصل 38 بيماري ‌هاي ويروسي منتقل شونده توسط بندپا و منتقل شونده توسط جونده - فصل 39 اورتوميكسو ويروس‌ ها (ويروس ‌هاي آنفولانزا) - فصل 40 پاراميكسوويروس ‌ها و ويروس سرخجه - فصل 41 كوروناويروس‌ ها - فصل 42 هاري، ‌عفونت ‌هاي ويروسي آهسته، و بيما‌ري‌ هاي پريوني - فصل 43 ويروس ‌هاي سرطان انسان , فصل 44 ايدز و لنتي ويروس ‌ها , بخش 5 قارچ شناسي , فصل 45 قارچ ‌شناسي پزشكي - بخش 6 انگل شناسي - فصل 46 انگل شناسي پزشكي - بخش 7 ميكروب ‌شناسي پزشكي تشخيصي و ارتباط باليني - فصل 47 اصول ميكروب ‌شناسي پزشكي - فصل 48 علت ‌ها و ارتباطات باليني - کتاب دانلود - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی (جاوتز) - کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز - ملنیک - آدلبرگ - مبانی میکروب شناسی - مدیکال میکروبیولوژی - علم میکروب شناسی - اصول بیولوژیکی توسط میکروب شناسی شرح داده شده اند - ویروس ها - پریون ها - پروکاریوت ها - آغازیان - پروتیست ها - ساختار سلول - شیوه های بصری - ساختار سلول یوکاریوتی - ساختار سلول پروکاریوتی - رنگ آمیزی - تغیررات مورفولوژیکی در جریان رشد - رده بندی باکتری ها - معیار هایی برای رده بندی باکتری ها - سیستم های رده بندی - توصیف طبقات و گروه های اصلی باکتری ها - ساب تایپینگ - تعیین زیرنوع و کاربرد آن - تاکسونومی بر پایه اسید نوکلئیک - روش های غیر خطی برای شناسایی میکرو ارگانیسم های پاتوژن - میکرو ارگانیسم های بیماریزا - رشد – بقا و مرگ میکرو ارگانیسم ها - بقای میکرو ارگانیسم ها در محیط طبیعی - معنای رشد - رشد نمایی - رشد لگاریتمی - منحنی رشد - حفظ سلول ها در فاز لگاریتمی - تعریف و سنجش مرگ - عوامل ضد میکروبی - کشت میکرو ارگانیسم ها - نیازمندی های رشد - منابع انرژی مابولیکی - تغذیه - فاکتور های محیطی اثرگذار بر رشد - شیوه های کشت - متابولیسم میکروبی - نقش متابولیسم در بیوسنتز و رشد - متابولیت های کانونی و تبدیلات بینابینی آنها - مسیر های جذبی - مسیر های بیوسنتزی - الگو های متابولیسم میکروبی انرژی زا - تنظیم مسیر های متابولیکی - ژنتیک میکروبی - سازمان ژن ها - همانند سازی - انتقال DNA - جهش - بازآرایی ژن - بیان ژن - مهندسی ژنتیک – ویژگی نمایی DNA کلون شده - موتاژنز - جهش زایی معطوف به جایگاه - آنالزیز (تجزیه و تحلیل) با DNA کلون شده - پروب های هیبریدیزاسیون - کاوشگر های دورگه سازی - پراب ها - ایمونولوژی - ایمنی شناسی - ایمنی - مصونیت - پاسخ های ایمنی - مکانیسم های ایمنی ذاتی - مکانیسم های دفاع اختصاصی میزبان - ملکول های شناسایی آنتی ژن - آنتی بادی ها - رسپتور ها - گیرنده های سطح سلول برای آنتی ژن - ایمنی با واسطه آنتی بادی - ایمنی هومورال - سیستم کمپلمان - ایمنی با واسطه سلول - ایمنی سلولار - سایتوکاین ها - ازدیاد حساسیت - پاسخ ایمنی ناکافی - باکتریولوژی - باکتری شناسی - پاتوژنز - بیماریزایی عفونت باکتریایی - شناسیایی باکتری های مسبب بیماری - روند عفونت زایی - ژنومیک - پاتوژنیسیته باکتریایی - فاکتور های ویرولانس باکتریایی - شدت بیماریزایی - میکروبوتای نرمال انسان - فلور میکروبی طبیعی - نقش میکروبیوتای مقیم (ساکن) - فلور نرمال - میکروبوتای نرمال پوست - میکروبوتای نرمال دهان - میکروبوتای نرمال دستگاه تنفسی - میکروبوتای نرمال دستگاه روده ای - فلور نرمال دستگاه گوارش - میکروبوتای نرمال پیشابراه - میکروبوتای نرمال واژن - میکروبوتای نرمال ملحمه چشم - باسیل های گرم مثبت اسپور ساز (تشکیل دهنده اسپور) - گونه های باسیلوس و کلستریدیوم - باسیلوس آنتراسیس - باسیلوس سرئوس - کلستریدیوم بوتولینوم - کلستریدیوم تتانی - کلستریدیوم هایی که عفونت های تهاجمی را ایجاد می کنند - کلستریدیوم دیفیسیل و بیماری های اسهالی - باسیل های گرم مثبت هوازی غیر اسپور ساز - کورینه باکتریوم - لیستریا - اریسپلوتریکس - اکتینومایست ها و پاتوژن های خویشاوند - کورینه باکتریوم دیفتریا - سایر باکتری های کورینه فرم - لیستریا مونوسایتوژنز - اریسیپلوتریکس روسیوپاتیا - نوکاردیا - استرپتوکوکوس ها - رده بندی استرپتوکوکوس ها - استرپتوکوکوس پایوژنز - استرپتوکوکوس آگالاکتیکا - گروه های C و G - استرپتوکوکوس های گروه D - گروه استرپتوکوکوس آنژینوسوس - استرپتوکوکوس های گروه N - استرپتوکوکوس های گروه های E، F، G، H، و K تا U - استرپتوکوکوس های ویریدانس - استرپتوکوکوس های واریانت (نوع) تغذیه ای - پپتو استرپتوکوکوس - استرپتوکوکوس پنومونیه - انتروکوکوس ها - سایر کوکوس های گرم مثبت کاتالاز منفی - باسیل گرم منفی روده ای - انتریک - انتروباکتریاسه ها – رده بندی - بیماری های ناشی از انتروباکتریاسه ها به غیر از سالمونلا و شیگلا - گروه سالمونلا - آریزونا - پسودوموناد ها - اسینتوباکتر ها و باکتری های گرم منفی نامتعارف - پسودوموناس آئروژینوزا - بورخولدریا پسودومالئی - بورخولدریا مالئی - کمپلکس بورخولدریا سپاسیا – بورخولدریا گلادیولی - استنوترفوموناس مالتوفیلیا - اکتینوباسیلوس - آکروموباکتر - آلکالیژنز - اوکروباکتروم کپنوسایتوفاژا - کاردیوباکتریوم - کروموباکتریوم ها - ایکنلا کورودنس - کریزئوباکتریوم - کینگلا - موراکسلا - ویبریو ها - کمپیلوباکتر ها - هلیکوباکتر و باکتری های مرتبط - ویبریوکلرا - ویبریو پارا همولیتیکوس و سایر ویبریو ها - کمپیلوباکتر ژژونی - کمپیلوباکتر کولی - کمپیلوباکتر فتوس - هلیکوباکتر پایلوری - هموفیلوس - بوردتلا - بوسلا - فرانسیسلا - هموفیلوس آنفولانزا - هموفیلوس آاجپتیکوس - اگرگاتی باکتر آفروفیلوس - هموفیلوس دوکرئی - سایر گونه های هموفیلوس - بوردتلا پرتوسیس - بوردتلا پارا پرتوسیس - بوردتلا برونشیسپتیکا - یرسینیا - پاستورلا - یرسینیا پسستیس و طاعون - یرسینیا انتروکولیتیکا - یرسینیا پسودوتوبرکلوزیس - نیسریا گونوره - نیسریا مننژایتیدیس - عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی یافت شونده در عفونت های انسانی - بیماریزایی عفونت های بی هوازی ایمنی در عفونت های بی هوازی - ماهیت پلی میکروبی عفونت های بی هوازی - تشخیص عفونت های بی هوازی - درمان عفونت های بی هوازی - لژیونلا - بارتونلا و پاتوژن های باکتریایی نامعمول - لژیونلا پنوموفیلا و سایر لژونلا ها - بارتونلا - باکتری های مسبب واژینوز - استرپتوکوکوس مونیلیفورمیس - کالیماباکتریوم ها - مایکوباکتریوم لپره - اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی - ترپونما پالیدوم و سفلیس - بیماری های خویشاوند با سفلیس - گونه های بورلیا و تب راجعه - بورلیا بورگدورفری و بیماری لایم - اسپریلیوم مینور - اسپریلیوم موریس - اسپیروکت های نرمال دهان و غشا های مخاطی - مایکوپلاسما ها - مایکوپلاسما پنومونیه و پنومونی های آتیپیک - مایکوپلاسما هومینیس - Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E - LANGE Basic Science - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز - Jahandideh & Jahandideh 27th Edition - کتاب دانلود - Translated by: Hassan Jahandideh – Hossein Jahandideh - جاوتز کتاب دانلود - Karen C. Carroll - Janet S. Butel - Stephen A. Morse - Timothy A. Mietzner - کتاب دانلود - بخش اول: اصول میکروب شناسی - فصل 1: علم میکروبیولوژی - فصل 2: ​​ساختار سلولی - فصل 3: طبقه بندی باکتری - فصل 4: رشد، بقا، و مرگ میکروارگانیسم ها - فصل 5: کشت میکروارگانیسم ها - فصل 6: متابولیسم میکروبی - فصل 7: میکروبی ژنتیک - بخش دوم: IMMUNOLOGY - فصل 8: ایمونولوژی - بخش سوم: باکتری - فصل 9: پاتوژنز عفونت باکتریایی - فصل 10: عادی میکروبیوتا بشر - فصل 11: اسپور باکتری گرم مثبت باسیلها: باسیلوس و گونه های کلستریدیوم - فصل 12: هوازی غیر اسپور باکتری گرم مثبت باسیلها: کورینه باکتریوم، لیستریا، اریزیپلوتریکس، نوکاردیا، و پاتوژن های مرتبط - فصل 13: استافیلوکوک - فصل 14: استرپتوکوک، انتروکوک، و جنس های مرتبط - فصل 15: میله های روده ای گرم منفی (انتروباکتریاسه) - فصل 16: سودوموناس و اسینتوباکتر - فصل 17: ویبریو، کمپیلوباکتر، و هلیکوباکتر - فصل 18: هموفیلوس، بوردتلا، بروسلا، و Francisella - فصل 19: یرسینیا و پاستورلا - فصل 20: Neisseriae فصل 21: عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی - فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و باکتری های پاتوژن غیر معمول - فصل 23: مایکوباکتریوم - فصل 24: اسپیروکتها و دیگر اسپیرال میکروارگانیسم ها - فصل 25: باکتری مایکوپلاسماها و دیواره سلولی-معیوب فصل 26: ریکتزیا و جنس های مرتبط فصل 27: SPP کلامیدیا. فصل 28: شیمی درمانی ضد میکروبی - بخش چهارم: ویروس شناسی - فصل 29: خواص عمومی ویروس ها - فصل 30: پاتوژنز و کنترل بیماری های ویروسی - فصل 31: Parvoviruses - فصل 32: آدنوویروس ها - فصل 33: ویروس هرپسی - فصل 34: پاکس ویروس - فصل 35: ویروس های هپاتیت - فصل 36: Picornaviruses (آنتروویروس و گروه رینوویروس) - فصل 37: Reoviruses، Rotaviruses و کاسی ویروسها - فصل 38: بندپایان مهره داران منتقل و بیماری های ویروسی جونده منتقله - فصل 39: Orthomyxoviruses (آنفولانزا ویروس) - فصل 40 : Paramyxoviruses و سرخجه ویروس - فصل 41: کروناویروس - فصل 42: هاری، عفونت ویروس کند، و بیماری های پریون - فصل 43: ویروس سرطان بشر - فصل 44: ایدز و ویروسهای آهستهگستر - بخش پنجم: قارچ G. توماس میچل - جدید! فصل 45: قارچ شناسی پزشکی - بخش ششم: انگل جودی A. Sakanari و جیمز اچ. McKerrow - فصل 46: انگل شناسی پزشکی - بخش هفتم: DIAGNOSTIC میکروبیولوژی پزشکی و ارتباط بالینی کارن C. کارول و استیو میلر - فصل 47: اصول تشخیصی پزشکی میکروبیولوژی - فصل 48: مخازن و همبستگی بالینی - SECTION I: FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY - Chapter 1: The Science of Microbiology - Chapter 2: Cell Structure - Chapter 3: Classification of Bacteria - Chapter 4: Growth, Survival, and Death of Microorganisms - Chapter 5: Cultivation of Microorganisms - Chapter 6: Microbial Metabolism - Chapter 7: Microbial Genetics - SECTION II: IMMUNOLOGY - Chapter 8: Immunology - SECTION III: BACTERIOLOGY - Chapter 9: Pathogenesis of Bacterial Infection - Chapter 10: Normal Human Microbiota - Chapter 11: Spore-Forming Gram-Positive Bacilli: Bacillus and Clostridium Species - Chapter 12: Aerobic Non–Spore-Forming Gram-Positive Bacilli: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix, Nocardia, and Related Pathogens - Chapter 13: The Staphylococci - Chapter 14: The Streptococci, Enterococci, and Related Genera - Chapter 15: Enteric Gram-Negative Rods (Enterobacteriaceae) - Chapter 16: Pseudomonads and Acinetobacter - Chapter 17: Vibrio, Campylobacter, and Helicobacter - Chapter 18: Haemophilus, Bordetella, Brucella, and Francisella - Chapter 19: Yersinia and Pasteurella - Chapter 20: The Neisseriae Chapter 21: Infections Caused by Anaerobic Bacteria - Chapter 22: Legionella, Bartonella, and Unusual Bacterial Pathogens - Chapter 23: Mycobacteria - Chapter 24: Spirochetes and Other Spiral Microorganisms - Chapter 25: Mycoplasmas and Cell Wall–Defective Bacteria Chapter 26: Rickettsia and Related Genera Chapter 27: Chlamydia spp. Chapter 28: Antimicrobial Chemotherapy - SECTION IV: VIROLOGY - Chapter 29: General Properties of Viruses - Chapter 30: Pathogenesis and Control of Viral Diseases - Chapter 31: Parvoviruses - Chapter 32: Adenoviruses - Chapter 33: Herpesviruses - Chapter 34: Poxviruses - Chapter 35: Hepatitis Viruses - Chapter 36: Picornaviruses (Enterovirus and Rhinovirus Groups) - Chapter 37: Reoviruses, Rotaviruses, and Caliciviruses - Chapter 38: Arthropod-Borne and Rodent-Borne Viral Diseases - Chapter 39: Orthomyxoviruses (Influenza Viruses) - Chapter 40: Paramyxoviruses and Rubella Virus - Chapter 41: Coronaviruses - Chapter 42: Rabies, Slow Virus Infections, and Prion Diseases - Chapter 43: Human Cancer Viruses - Chapter 44: AIDS and Lentiviruses - SECTION V: MYCOLOGY Thomas G. Mitchell - New! Chapter 45: Medical Mycology - SECTION VI: PARASITOLOGY Judy A. Sakanari and James H. McKerrow - Chapter 46: Medical Parasitology - SECTION VII: DIAGNOSTIC MEDICAL MICROBIOLOGY AND CLINICAL CORRELATION Karen C. Carroll and Steve Miller - Chapter 47: Principles of Diagnostic Medical Microbiology - Chapter 48: Cases and Clinical Correlations - کتاب دانلود

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ویرایش 28 ام 2019

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ویرایش 28 ام دانلود کتاب جاوتز 2019- دانلود کتاب - دانلود کتاب جاوتز ویرایش بیست و هشتم- Stefan Riedel, Stephen A. Morse, Timothy A. Mietzner, Steve Miller-کتاب دانلود- دانلود کتاب میکروبیولوژی پزشکی جاوتز ویرایش 28 ام-دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ویرایش بیست و هشتم-میکروبیولوژی جاوتز ویرایش 28 ام-دانلود کتاب میکروب شناسی جاوتز ویرایش بیست و هشتم- Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology 28 E 28th Edition --- میکروب شناسی پزشکی جاوتز جهاندیده و جهاندیده 2016 ویراست 27 - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ملنیک آدلبرگ ویرایش بیست و هفتم - Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 - بخش 1 مبانی میکروب شناسی - فصل 1 علم ميكروب ‌شناسى - فصل 2 ساختار سلول - فصل 3 رده بندى باكترى ها - فصل 4 رشد، بقا و مرگ ميكروارگانيسم ها - فصل 5 كشت ميكروارگانيسم ها - فصل 6 متابوليسم ميكروبى - فصل 7 ژنتيك ميكروبى - بخش 2 ايمنى شناسى - فصل 8 ايمنى شناسى - بخش 3 باکتری شناسی - فصل 9 بيماري زايى عفونت باكتريايى - فصل 10 ميكروبيوتاى نرمال انسان - فصل 11 باسيل هاى گرم مثبت اسپور ساز - گونه هاى باسيلوس و كلستريديوم - فصل 12 باسيل هاى گرم مثبت هوازى غير اسپور ساز - كورينه باكتريوم - ليستريا - اريسيپلوتريكس - نوکاردیا - و پاتوژن هاى خويشاوند - فصل 13 استافيلوكوكوس ها - فصل 14 استرپتوكوكوس ها - انتروکوکوس ها - و جنس های خویشاوند - فصل 15 باسيل هاى گرم منفى روده اى (انتروباكترياسه ها) - فصل 16 پسودوموناد ها و اسينتوباكتر - فصل 17 ويبريو - كمپيلوباكتر و هليكوباكتر - فصل 18 هموفيلوس، بوردتلا، بروسلا، و فرانسيسلا - فصل 19 يرسينيا و پاستورلا - فصل 20 نيسريا ها - فصل 21 عفونت هاى ناشى از باكترى هاى بى هوازى - فصل 22 لژيونلا، بارتونلا، و پاتوژن هاى باكتريايى نامعمول - فصل 23 مايكوباكتريوم ها - فصل 24 اسپروكت ها و ساير ميكروارگانيسم هاى مارپيچى , فصل 25 مايكوپلاسما ها و باكترى هاى داراى ديواره سلولى ناقص , فصل 26 ريكتسيا و جنس های خویشاوند - فصل 27 گونه های كلاميديا - فصل 28 شيمى درمانى ضد ميكروبى - بخش 4 ويروس‌ شناسى - فصل 29 ويژگى ‌هاى كلى ويروس ‌ها - فصل 30 بيمارى زايى و كنترل بيمارى هاى ويروسى - فصل 31 پارووويروس ها - فصل 32 آدنوويروس ها - فصل 33 هرپس ويروس ها - فصل 34 پاكس ويروس ‌ها - فصل 35 ويروس ‌هاي هپاتيت - فصل 36 پيكورناويروس ‌ها (گروه‌ هاي انتروويروس و رينوويروس) - فصل 37 رئوويروس ‌ها، روتاويروس ‌ها، و كاليسي ويروس‌ ها - فصل 38 بيماري ‌هاي ويروسي منتقل شونده توسط بندپا و منتقل شونده توسط جونده - فصل 39 اورتوميكسو ويروس‌ ها (ويروس ‌هاي آنفولانزا) - فصل 40 پاراميكسوويروس ‌ها و ويروس سرخجه - فصل 41 كوروناويروس‌ ها - فصل 42 هاري، ‌عفونت ‌هاي ويروسي آهسته، و بيما‌ري‌ هاي پريوني - فصل 43 ويروس ‌هاي سرطان انسان , فصل 44 ايدز و لنتي ويروس ‌ها , بخش 5 قارچ شناسي , فصل 45 قارچ ‌شناسي پزشكي - بخش 6 انگل شناسي - فصل 46 انگل شناسي پزشكي - بخش 7 ميكروب ‌شناسي پزشكي تشخيصي و ارتباط باليني - فصل 47 اصول ميكروب ‌شناسي پزشكي - فصل 48 علت ‌ها و ارتباطات باليني - کتاب دانلود - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی (جاوتز) - کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز - ملنیک - آدلبرگ - مبانی میکروب شناسی - مدیکال میکروبیولوژی - علم میکروب شناسی - اصول بیولوژیکی توسط میکروب شناسی شرح داده شده اند - ویروس ها - پریون ها - پروکاریوت ها - آغازیان - پروتیست ها - ساختار سلول - شیوه های بصری - ساختار سلول یوکاریوتی - ساختار سلول پروکاریوتی - رنگ آمیزی - تغیررات مورفولوژیکی در جریان رشد - رده بندی باکتری ها - معیار هایی برای رده بندی باکتری ها - سیستم های رده بندی - توصیف طبقات و گروه های اصلی باکتری ها - ساب تایپینگ - تعیین زیرنوع و کاربرد آن - تاکسونومی بر پایه اسید نوکلئیک - روش های غیر خطی برای شناسایی میکرو ارگانیسم های پاتوژن - میکرو ارگانیسم های بیماریزا - رشد – بقا و مرگ میکرو ارگانیسم ها - بقای میکرو ارگانیسم ها در محیط طبیعی - معنای رشد - رشد نمایی - رشد لگاریتمی - منحنی رشد - حفظ سلول ها در فاز لگاریتمی - تعریف و سنجش مرگ - عوامل ضد میکروبی - کشت میکرو ارگانیسم ها - نیازمندی های رشد - منابع انرژی مابولیکی - تغذیه - فاکتور های محیطی اثرگذار بر رشد - شیوه های کشت - متابولیسم میکروبی - نقش متابولیسم در بیوسنتز و رشد - متابولیت های کانونی و تبدیلات بینابینی آنها - مسیر های جذبی - مسیر های بیوسنتزی - الگو های متابولیسم میکروبی انرژی زا - تنظیم مسیر های متابولیکی - ژنتیک میکروبی - سازمان ژن ها - همانند سازی - انتقال DNA - جهش - بازآرایی ژن - بیان ژن - مهندسی ژنتیک – ویژگی نمایی DNA کلون شده - موتاژنز - جهش زایی معطوف به جایگاه - آنالزیز (تجزیه و تحلیل) با DNA کلون شده - پروب های هیبریدیزاسیون - کاوشگر های دورگه سازی - پراب ها - ایمونولوژی - ایمنی شناسی - ایمنی - مصونیت - پاسخ های ایمنی - مکانیسم های ایمنی ذاتی - مکانیسم های دفاع اختصاصی میزبان - ملکول های شناسایی آنتی ژن - آنتی بادی ها - رسپتور ها - گیرنده های سطح سلول برای آنتی ژن - ایمنی با واسطه آنتی بادی - ایمنی هومورال - سیستم کمپلمان - ایمنی با واسطه سلول - ایمنی سلولار - سایتوکاین ها - ازدیاد حساسیت - پاسخ ایمنی ناکافی - باکتریولوژی - باکتری شناسی - پاتوژنز - بیماریزایی عفونت باکتریایی - شناسیایی باکتری های مسبب بیماری - روند عفونت زایی - ژنومیک - پاتوژنیسیته باکتریایی - فاکتور های ویرولانس باکتریایی - شدت بیماریزایی - میکروبوتای نرمال انسان - فلور میکروبی طبیعی - نقش میکروبیوتای مقیم (ساکن) - فلور نرمال - میکروبوتای نرمال پوست - میکروبوتای نرمال دهان - میکروبوتای نرمال دستگاه تنفسی - میکروبوتای نرمال دستگاه روده ای - فلور نرمال دستگاه گوارش - میکروبوتای نرمال پیشابراه - میکروبوتای نرمال واژن - میکروبوتای نرمال ملحمه چشم - باسیل های گرم مثبت اسپور ساز (تشکیل دهنده اسپور) - گونه های باسیلوس و کلستریدیوم - باسیلوس آنتراسیس - باسیلوس سرئوس - کلستریدیوم بوتولینوم - کلستریدیوم تتانی - کلستریدیوم هایی که عفونت های تهاجمی را ایجاد می کنند - کلستریدیوم دیفیسیل و بیماری های اسهالی - باسیل های گرم مثبت هوازی غیر اسپور ساز - کورینه باکتریوم - لیستریا - اریسپلوتریکس - اکتینومایست ها و پاتوژن های خویشاوند - کورینه باکتریوم دیفتریا - سایر باکتری های کورینه فرم - لیستریا مونوسایتوژنز - اریسیپلوتریکس روسیوپاتیا - نوکاردیا - استرپتوکوکوس ها - رده بندی استرپتوکوکوس ها - استرپتوکوکوس پایوژنز - استرپتوکوکوس آگالاکتیکا - گروه های C و G - استرپتوکوکوس های گروه D - گروه استرپتوکوکوس آنژینوسوس - استرپتوکوکوس های گروه N - استرپتوکوکوس های گروه های E، F، G، H، و K تا U - استرپتوکوکوس های ویریدانس - استرپتوکوکوس های واریانت (نوع) تغذیه ای - پپتو استرپتوکوکوس - استرپتوکوکوس پنومونیه - انتروکوکوس ها - سایر کوکوس های گرم مثبت کاتالاز منفی - باسیل گرم منفی روده ای - انتریک - انتروباکتریاسه ها – رده بندی - بیماری های ناشی از انتروباکتریاسه ها به غیر از سالمونلا و شیگلا - گروه سالمونلا - آریزونا - پسودوموناد ها - اسینتوباکتر ها و باکتری های گرم منفی نامتعارف - پسودوموناس آئروژینوزا - بورخولدریا پسودومالئی - بورخولدریا مالئی - کمپلکس بورخولدریا سپاسیا – بورخولدریا گلادیولی - استنوترفوموناس مالتوفیلیا - اکتینوباسیلوس - آکروموباکتر - آلکالیژنز - اوکروباکتروم کپنوسایتوفاژا - کاردیوباکتریوم - کروموباکتریوم ها - ایکنلا کورودنس - کریزئوباکتریوم - کینگلا - موراکسلا - ویبریو ها - کمپیلوباکتر ها - هلیکوباکتر و باکتری های مرتبط - ویبریوکلرا - ویبریو پارا همولیتیکوس و سایر ویبریو ها - کمپیلوباکتر ژژونی - کمپیلوباکتر کولی - کمپیلوباکتر فتوس - هلیکوباکتر پایلوری - هموفیلوس - بوردتلا - بوسلا - فرانسیسلا - هموفیلوس آنفولانزا - هموفیلوس آاجپتیکوس - اگرگاتی باکتر آفروفیلوس - هموفیلوس دوکرئی - سایر گونه های هموفیلوس - بوردتلا پرتوسیس - بوردتلا پارا پرتوسیس - بوردتلا برونشیسپتیکا - یرسینیا - پاستورلا - یرسینیا پسستیس و طاعون - یرسینیا انتروکولیتیکا - یرسینیا پسودوتوبرکلوزیس - نیسریا گونوره - نیسریا مننژایتیدیس - عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی یافت شونده در عفونت های انسانی - بیماریزایی عفونت های بی هوازی ایمنی در عفونت های بی هوازی - ماهیت پلی میکروبی عفونت های بی هوازی - تشخیص عفونت های بی هوازی - درمان عفونت های بی هوازی - لژیونلا - بارتونلا و پاتوژن های باکتریایی نامعمول - لژیونلا پنوموفیلا و سایر لژونلا ها - بارتونلا - باکتری های مسبب واژینوز - استرپتوکوکوس مونیلیفورمیس - کالیماباکتریوم ها - مایکوباکتریوم لپره - اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی - ترپونما پالیدوم و سفلیس - بیماری های خویشاوند با سفلیس - گونه های بورلیا و تب راجعه - بورلیا بورگدورفری و بیماری لایم - اسپریلیوم مینور - اسپریلیوم موریس - اسپیروکت های نرمال دهان و غشا های مخاطی - مایکوپلاسما ها - مایکوپلاسما پنومونیه و پنومونی های آتیپیک - مایکوپلاسما هومینیس - Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E - LANGE Basic Science - دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز - Jahandideh & Jahandideh 27th Edition - کتاب دانلود - Translated by: Hassan Jahandideh – Hossein Jahandideh - جاوتز کتاب دانلود - Karen C. Carroll - Janet S. Butel - Stephen A. Morse - Timothy A. Mietzner - کتاب دانلود - بخش اول: اصول میکروب شناسی - فصل 1: علم میکروبیولوژی - فصل 2: ​​ساختار سلولی - فصل 3: طبقه بندی باکتری - فصل 4: رشد، بقا، و مرگ میکروارگانیسم ها - فصل 5: کشت میکروارگانیسم ها - فصل 6: متابولیسم میکروبی - فصل 7: میکروبی ژنتیک - بخش دوم: IMMUNOLOGY - فصل 8: ایمونولوژی - بخش سوم: باکتری - فصل 9: پاتوژنز عفونت باکتریایی - فصل 10: عادی میکروبیوتا بشر - فصل 11: اسپور باکتری گرم مثبت باسیلها: باسیلوس و گونه های کلستریدیوم - فصل 12: هوازی غیر اسپور باکتری گرم مثبت باسیلها: کورینه باکتریوم، لیستریا، اریزیپلوتریکس، نوکاردیا، و پاتوژن های مرتبط - فصل 13: استافیلوکوک - فصل 14: استرپتوکوک، انتروکوک، و جنس های مرتبط - فصل 15: میله های روده ای گرم منفی (انتروباکتریاسه) - فصل 16: سودوموناس و اسینتوباکتر - فصل 17: ویبریو، کمپیلوباکتر، و هلیکوباکتر - فصل 18: هموفیلوس، بوردتلا، بروسلا، و Francisella - فصل 19: یرسینیا و پاستورلا - فصل 20: Neisseriae فصل 21: عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی - فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و باکتری های پاتوژن غیر معمول - فصل 23: مایکوباکتریوم - فصل 24: اسپیروکتها و دیگر اسپیرال میکروارگانیسم ها - فصل 25: باکتری مایکوپلاسماها و دیواره سلولی-معیوب فصل 26: ریکتزیا و جنس های مرتبط فصل 27: SPP کلامیدیا. فصل 28: شیمی درمانی ضد میکروبی - بخش چهارم: ویروس شناسی - فصل 29: خواص عمومی ویروس ها - فصل 30: پاتوژنز و کنترل بیماری های ویروسی - فصل 31: Parvoviruses - فصل 32: آدنوویروس ها - فصل 33: ویروس هرپسی - فصل 34: پاکس ویروس - فصل 35: ویروس های هپاتیت - فصل 36: Picornaviruses (آنتروویروس و گروه رینوویروس) - فصل 37: Reoviruses، Rotaviruses و کاسی ویروسها - فصل 38: بندپایان مهره داران منتقل و بیماری های ویروسی جونده منتقله - فصل 39: Orthomyxoviruses (آنفولانزا ویروس) - فصل 40 : Paramyxoviruses و سرخجه ویروس - فصل 41: کروناویروس - فصل 42: هاری، عفونت ویروس کند، و بیماری های پریون - فصل 43: ویروس سرطان بشر - فصل 44: ایدز و ویروسهای آهستهگستر - بخش پنجم: قارچ G. توماس میچل - جدید! فصل 45: قارچ شناسی پزشکی - بخش ششم: انگل جودی A. Sakanari و جیمز اچ. McKerrow - فصل 46: انگل شناسی پزشکی - بخش هفتم: DIAGNOSTIC میکروبیولوژی پزشکی و ارتباط بالینی کارن C. کارول و استیو میلر - فصل 47: اصول تشخیصی پزشکی میکروبیولوژی - فصل 48: مخازن و همبستگی بالینی - SECTION I: FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY - Chapter 1: The Science of Microbiology - Chapter 2: Cell Structure - Chapter 3: Classification of Bacteria - Chapter 4: Growth, Survival, and Death of Microorganisms - Chapter 5: Cultivation of Microorganisms - Chapter 6: Microbial Metabolism - Chapter 7: Microbial Genetics - SECTION II: IMMUNOLOGY - Chapter 8: Immunology - SECTION III: BACTERIOLOGY - Chapter 9: Pathogenesis of Bacterial Infection - Chapter 10: Normal Human Microbiota - Chapter 11: Spore-Forming Gram-Positive Bacilli: Bacillus and Clostridium Species - Chapter 12: Aerobic Non–Spore-Forming Gram-Positive Bacilli: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix, Nocardia, and Related Pathogens - Chapter 13: The Staphylococci - Chapter 14: The Streptococci, Enterococci, and Related Genera - Chapter 15: Enteric Gram-Negative Rods (Enterobacteriaceae) - Chapter 16: Pseudomonads and Acinetobacter - Chapter 17: Vibrio, Campylobacter, and Helicobacter - Chapter 18: Haemophilus, Bordetella, Brucella, and Francisella - Chapter 19: Yersinia and Pasteurella - Chapter 20: The Neisseriae Chapter 21: Infections Caused by Anaerobic Bacteria - Chapter 22: Legionella, Bartonella, and Unusual Bacterial Pathogens - Chapter 23: Mycobacteria - Chapter 24: Spirochetes and Other Spiral Microorganisms - Chapter 25: Mycoplasmas and Cell Wall–Defective Bacteria Chapter 26: Rickettsia and Related Genera Chapter 27: Chlamydia spp. Chapter 28: Antimicrobial Chemotherapy - SECTION IV: VIROLOGY - Chapter 29: General Properties of Viruses - Chapter 30: Pathogenesis and Control of Viral Diseases - Chapter 31: Parvoviruses - Chapter 32: Adenoviruses - Chapter 33: Herpesviruses - Chapter 34: Poxviruses - Chapter 35: Hepatitis Viruses - Chapter 36: Picornaviruses (Enterovirus and Rhinovirus Groups) - Chapter 37: Reoviruses, Rotaviruses, and Caliciviruses - Chapter 38: Arthropod-Borne and Rodent-Borne Viral Diseases - Chapter 39: Orthomyxoviruses (Influenza Viruses) - Chapter 40: Paramyxoviruses and Rubella Virus - Chapter 41: Coronaviruses - Chapter 42: Rabies, Slow Virus Infections, and Prion Diseases - Chapter 43: Human Cancer Viruses - Chapter 44: AIDS and Lentiviruses - SECTION V: MYCOLOGY Thomas G. Mitchell - New! Chapter 45: Medical Mycology - SECTION VI: PARASITOLOGY Judy A. Sakanari and James H. McKerrow - Chapter 46: Medical Parasitology - SECTION VII: DIAGNOSTIC MEDICAL MICROBIOLOGY AND CLINICAL CORRELATION Karen C. Carroll and Steve Miller - Chapter 47: Principles of Diagnostic Medical Microbiology - Chapter 48: Cases and Clinical Correlations - کتاب دانلود

 

جهت اطلاع از قیمت کتاب فارسی جاوتز لطفا روی عنوان زیر کلیک نمایید:

خرید ترجمه فارسی کتاب میکروبیولوژی جاوتز ویرایش 27

 

 -- دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز – جهاندیده و جهاندیده - ویرایش بیست و هفتم ام – حسن جهاندیده و حسین جهاندیده – ویراست 27 ام - خرید ترجمه فارسی کتاب میکروبیولوژی جاوتز

 

پیشگفتار نویسندگان

ویرایش بیست و هفتم از کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز، ملنیک، و آدلبرگ همچنان اهداف ویرایش نخست کتاب را، که در سال 1954 به چاپ رسیده است، حفظ نموده است.

علاوه بر آن، در ویرایش بیست و هفتم، با توسعه شگرف در دانش پزشکی در نتیجه ی مکانیسم های ملکولی، پیشرفت ها در درک ما از بیماری زایی میکروبی، و کشف پاتوژن های نو، تمامی فصل ها کاملاً بازنگری شده اند.

فصل 47، «اصول میکروب شناسی پزشکی» و فصل 48، «علت ها و ارتباطات بالینی» به منظور بازتاب انفجار کنونی در شیوه های جدید تشخیصی در چند سال گذشته، به علاوه درمان های جدید برای بیماری های عفونی، به روز شده اند.   

نویسندگان امیدوار اند که تغییرات به وجود آمده در ویرایش فعلی بتواند برای دانشجویان میکروب شناسی سودمند واقع گردد.

کارِن سی کارول - جِفری اِی هوبدِن - استیو میلِر - استفان اِی مورس - تیموتی اِی مِیتزنِر - باربارا دِتریک - توماس جی میتشِل - جیمز اچ مَکِرو - جودی اِی ساکاناری

 

پیشگفتار مترجمین

میکروب شناسی پزشکی شاخه ای از پزشکی است که به پیشگیری، تشخیص، و درمان بیماری های عفونی می پردازد. وانگهی، این رشته از علم انواعی از کاربرد های بالینی میکروب ها در بهبود سلامت را مورد مطالعه قرار می دهد. چهار نوع از میکروارگانیسم ها وجود دارند که مسبب بیماری های عفونی هستند : باکتری ها، قارچ ها، انگل ها، و ویروس ها.

یک میکروب شناس پزشکی خصوصیات پاتوژن ها، راه های انتقال، و مکانیسم های عفونت و رشد آنها را مطالعه می نماید. با استفاده از این اطلاعات می توان درمان را طراحی نمود. میکروب شناسان پزشکی پاتوژن ها را شناسایی کرده، گزینه های درمانی را پیشنهاد می دهند، و از این رو غالباً به عنوان مشاوران پزشکان ایفای نقش می کنند. از دیگر وظایف آنها عبارت است از : شناسایی خطرات بالقوه برای سلامت جامعه یا نظارت بر تکامل سویه های بالقوه ویرولانت یا مقاوم از میکروب ها، آموزش جامعه و کمک به طراحی شیوه های بهداشتی. آنها همچنین ممکن است به پیشگیری از وقوع اپیدمی ها و شیوع بیماری ها کمک نمایند یا در کنترل آنها مؤثر باشند. توسعه آنتی بیوتیک ها از گونه های غیر پاتوژن یا ابداع دیگر روش های درمانی نیز از جمله وظایف میکروب شناسان به شمار می رود.

کتاب پیش رو، کـه ترجمه ی ویـرایش بیـست و هفتم از کتـاب Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology است سعی نموده است تا ترجمه ای متفاوت و نو را ارائه دهد.

به علاوه، پیشنهاد می گردد برای توضیحات بیشتر در خصوص کتاب میکروب شناسی پزشکی و دسترسی به متن اصلی آن و همچنین کتاب های مرتبط، و دسترسی به گنجینه عظیمی از کتاب های زبان اصلی، به سایت "کتاب دانلود" به آدرس www.ketabdownload.com مراجعه شود.

حسن جهاندیده – حسین جهاندیده

 

بخش 1  مبانی میکروب شناسی

فصل 1  علم ميكروب ‌شناسى

فصل 2  ساختار سلول

فصل 3  رده ‌بندى باكترى ‌ها

فصل 4  رشد، بقا و مرگ ميكروارگانيسم ‌ها

فصل 5  كشت ميكروارگانيسم ‌ها

فصل 6  متابوليسم ميكروبى

فصل 7  ژنتيك ميكروبى

بخش 2  ايمنى ‌شناسى  

فصل 8  ايمنى‌ شناسى

بخش 3  باکتری شناسی

فصل 9  بيماري زايى عفونت باكتريايى

فصل 10  ميكروبيوتاى نرمال انسان

فصل 11  باسيل‌ هاى گرم مثبت اسپور ساز : گونه‌ هاى باسيلوس و كلستريديوم  

فصل 12  باسيل ‌هاى گرم مثبت هوازى غير اسپور ساز : كورينه باكتريوم، ليستريا، اريسيپلوتريكس، نوکاردیا، و پاتوژن‌ هاى خويشاوند

فصل 13  استافيلوكوكوس ‌ها

فصل 14  استرپتوكوكوس ‌ها، انتروکوکوس ها، و جنس های خویشاوند

فصل 15  باسيل ‌هاى گرم منفى روده‌ اى (انتروباكترياسه ها)

فصل 16  پسودوموناد ها و اسينتوباكتر

فصل 17  ويبريو، كمپيلوباكتر، و هليكوباكتر

فصل 18  هموفيلوس، بوردتلا، بروسلا، و فرانسيسلا

فصل 19  يرسينيا و پاستورلا

فصل 20  نيسريا ها

فصل 21  عفونت ‌هاى ناشى از باكترى ‌هاى بى ‌هوازى

فصل 22  لژيونلا، بارتونلا، و پاتوژن ‌هاى باكتريايى نامعمول

فصل 23  مايكوباكتريوم ها

فصل 24  اسپروكت‌ ها و ساير ميكروارگانيسم‌ هاى مارپيچى

فصل 25  مايكوپلاسما ها و باكترى ‌هاى داراى ديواره سلولى ناقص  

فصل 26  ريكتسيا و جنس های خویشاوند

فصل 27  گونه های كلاميديا

فصل 28  شيمى ‌درمانى ضد ميكروبى

بخش 4  ويروس‌ شناسى

فصل 29  ويژگى ‌هاى كلى ويروس ‌ها

فصل 30  بيمارى ‌زايى و كنترل بيمارى ‌هاى ويروسى

فصل 31  پارووويروس ‌ها

فصل 32  آدنوويروس‌ ها

فصل 33  هرپس ويروس ‌ها

فصل 34  پاكس ويروس ‌ها فصل 35  ويروس ‌هاي هپاتيت

فصل 36  پيكورناويروس ‌ها (گروه‌ هاي انتروويروس و رينوويروس)

فصل 37  رئوويروس ‌ها، روتاويروس ‌ها، و كاليسي ويروس‌ ها

فصل 38  بيماري ‌هاي ويروسي منتقل شونده توسط بندپا و منتقل شونده توسط جونده

فصل 39  اورتوميكسو ويروس‌ ها (ويروس ‌هاي آنفولانزا)

فصل 40  پاراميكسوويروس ‌ها و ويروس سرخجه

فصل 41  كوروناويروس‌ ها

فصل 42  هاري، ‌عفونت ‌هاي ويروسي آهسته، و بيما‌ري‌ هاي پريوني

فصل 43  ويروس ‌هاي سرطان انسان

فصل 44  ايدز و لنتي ويروس ‌ها

بخش 5  قارچ شناسي

فصل 45  قارچ ‌شناسي پزشكي

بخش 6  انگل شناسي

فصل 46  انگل شناسي پزشكي

بخش 7  ميكروب ‌شناسي پزشكي تشخيصي و ارتباط باليني

فصل 47  اصول ميكروب ‌شناسي پزشكي

فصل 48  علت ‌ها و ارتباطات باليني

 

کتاب دانلود

www.ketabdownload.com

کتاب دانلود دات کام


میکروب شناسی پزشکی جاوتز جهاندیده و جهاندیده 2016 ویراست 27 , دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ملنیک آدلبرگ ویرایش بیست و هفتم , Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E , دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 , بخش 1 مبانی میکروب شناسی , فصل 1 علم ميكروب ‌شناسى , فصل 2 ساختار سلول , فصل 3 رده بندى باكترى ها , فصل 4 رشد، بقا و مرگ ميكروارگانيسم ها , فصل 5 كشت ميكروارگانيسم ها , فصل 6 متابوليسم ميكروبى , فصل 7 ژنتيك ميكروبى , بخش 2 ايمنى شناسى , فصل 8 ايمنى شناسى , بخش 3 باکتری شناسی , فصل 9 بيماري زايى عفونت باكتريايى , فصل 10 ميكروبيوتاى نرمال انسان , فصل 11 باسيل هاى گرم مثبت اسپور ساز , گونه هاى باسيلوس و كلستريديوم , فصل 12 باسيل هاى گرم مثبت هوازى غير اسپور ساز , كورينه باكتريوم , ليستريا , اريسيپلوتريكس , نوکاردیا , و پاتوژن هاى خويشاوند , فصل 13 استافيلوكوكوس ها , فصل 14 استرپتوكوكوس ها , انتروکوکوس ها , و جنس های خویشاوند , فصل 15 باسيل هاى گرم منفى روده اى (انتروباكترياسه ها) , فصل 16 پسودوموناد ها و اسينتوباكتر , فصل 17 ويبريو , كمپيلوباكتر و هليكوباكتر , فصل 18 هموفيلوس، بوردتلا، بروسلا، و فرانسيسلا , فصل 19 يرسينيا و پاستورلا , فصل 20 نيسريا ها , فصل 21 عفونت هاى ناشى از باكترى هاى بى هوازى , فصل 22 لژيونلا، بارتونلا، و پاتوژن هاى باكتريايى نامعمول , فصل 23 مايكوباكتريوم ها , فصل 24 اسپروكت ها و ساير ميكروارگانيسم هاى مارپيچى , فصل 25 مايكوپلاسما ها و باكترى هاى داراى ديواره سلولى ناقص , فصل 26 ريكتسيا و جنس های خویشاوند , فصل 27 گونه های كلاميديا , فصل 28 شيمى درمانى ضد ميكروبى , بخش 4 ويروس‌ شناسى , فصل 29 ويژگى ‌هاى كلى ويروس ‌ها , فصل 30 بيمارى زايى و كنترل بيمارى هاى ويروسى , فصل 31 پارووويروس ها , فصل 32 آدنوويروس ها , فصل 33 هرپس ويروس ها , فصل 34 پاكس ويروس ‌ها , فصل 35 ويروس ‌هاي هپاتيت , فصل 36 پيكورناويروس ‌ها (گروه‌ هاي انتروويروس و رينوويروس) , فصل 37 رئوويروس ‌ها، روتاويروس ‌ها، و كاليسي ويروس‌ ها , فصل 38 بيماري ‌هاي ويروسي منتقل شونده توسط بندپا و منتقل شونده توسط جونده , فصل 39 اورتوميكسو ويروس‌ ها (ويروس ‌هاي آنفولانزا) , فصل 40 پاراميكسوويروس ‌ها و ويروس سرخجه , فصل 41 كوروناويروس‌ ها , فصل 42 هاري، ‌عفونت ‌هاي ويروسي آهسته، و بيما‌ري‌ هاي پريوني , فصل 43 ويروس ‌هاي سرطان انسان , فصل 44 ايدز و لنتي ويروس ‌ها , بخش 5 قارچ شناسي , فصل 45 قارچ ‌شناسي پزشكي , بخش 6 انگل شناسي , فصل 46 انگل شناسي پزشكي , بخش 7 ميكروب ‌شناسي پزشكي تشخيصي و ارتباط باليني , فصل 47 اصول ميكروب ‌شناسي پزشكي , فصل 48 علت ‌ها و ارتباطات باليني , کتاب دانلود , دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی (جاوتز) , کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز , ملنیک , آدلبرگ , مبانی میکروب شناسی , مدیکال میکروبیولوژی , علم میکروب شناسی , اصول بیولوژیکی توسط میکروب شناسی شرح داده شده اند , ویروس ها , پریون ها , پروکاریوت ها , آغازیان , پروتیست ها , ساختار سلول , شیوه های بصری , ساختار سلول یوکاریوتی , ساختار سلول پروکاریوتی , رنگ آمیزی , تغیررات مورفولوژیکی در جریان رشد , رده بندی باکتری ها , معیار هایی برای رده بندی باکتری ها , سیستم های رده بندی , توصیف طبقات و گروه های اصلی باکتری ها , ساب تایپینگ , تعیین زیرنوع و کاربرد آن , تاکسونومی بر پایه اسید نوکلئیک , روش های غیر خطی برای شناسایی میکرو ارگانیسم های پاتوژن , میکرو ارگانیسم های بیماریزا , رشد – بقا و مرگ میکرو ارگانیسم ها , بقای میکرو ارگانیسم ها در محیط طبیعی , معنای رشد , رشد نمایی , رشد لگاریتمی , منحنی رشد , حفظ سلول ها در فاز لگاریتمی , تعریف و سنجش مرگ , عوامل ضد میکروبی , کشت میکرو ارگانیسم ها , نیازمندی های رشد , منابع انرژی مابولیکی , تغذیه , فاکتور های محیطی اثرگذار بر رشد , شیوه های کشت , متابولیسم میکروبی , نقش متابولیسم در بیوسنتز و رشد , متابولیت های کانونی و تبدیلات بینابینی آنها , مسیر های جذبی , مسیر های بیوسنتزی , الگو های متابولیسم میکروبی انرژی زا , تنظیم مسیر های متابولیکی , ژنتیک میکروبی , سازمان ژن ها , همانند سازی , انتقال DNA , جهش , بازآرایی ژن , بیان ژن , مهندسی ژنتیک – ویژگی نمایی DNA کلون شده , موتاژنز , جهش زایی معطوف به جایگاه , آنالزیز (تجزیه و تحلیل) با DNA کلون شده , پروب های هیبریدیزاسیون , کاوشگر های دورگه سازی , پراب ها , ایمونولوژی , ایمنی شناسی , ایمنی , مصونیت , پاسخ های ایمنی , مکانیسم های ایمنی ذاتی , مکانیسم های دفاع اختصاصی میزبان , ملکول های شناسایی آنتی ژن , آنتی بادی ها , رسپتور ها , گیرنده های سطح سلول برای آنتی ژن , ایمنی با واسطه آنتی بادی , ایمنی هومورال , سیستم کمپلمان , ایمنی با واسطه سلول , ایمنی سلولار , سایتوکاین ها , ازدیاد حساسیت , پاسخ ایمنی ناکافی , باکتریولوژی , باکتری شناسی , پاتوژنز , بیماریزایی عفونت باکتریایی , شناسیایی باکتری های مسبب بیماری , روند عفونت زایی , ژنومیک , پاتوژنیسیته باکتریایی , فاکتور های ویرولانس باکتریایی , شدت بیماریزایی , میکروبوتای نرمال انسان , فلور میکروبی طبیعی , نقش میکروبیوتای مقیم (ساکن) , فلور نرمال , میکروبوتای نرمال پوست , میکروبوتای نرمال دهان , میکروبوتای نرمال دستگاه تنفسی , میکروبوتای نرمال دستگاه روده ای , فلور نرمال دستگاه گوارش , میکروبوتای نرمال پیشابراه , میکروبوتای نرمال واژن , میکروبوتای نرمال ملحمه چشم , باسیل های گرم مثبت اسپور ساز (تشکیل دهنده اسپور) , گونه های باسیلوس و کلستریدیوم , باسیلوس آنتراسیس , باسیلوس سرئوس , کلستریدیوم بوتولینوم , کلستریدیوم تتانی , کلستریدیوم هایی که عفونت های تهاجمی را ایجاد می کنند , کلستریدیوم دیفیسیل و بیماری های اسهالی , باسیل های گرم مثبت هوازی غیر اسپور ساز , کورینه باکتریوم , لیستریا , اریسپلوتریکس , اکتینومایست ها و پاتوژن های خویشاوند , کورینه باکتریوم دیفتریا , سایر باکتری های کورینه فرم , لیستریا مونوسایتوژنز , اریسیپلوتریکس روسیوپاتیا , نوکاردیا , استرپتوکوکوس ها , رده بندی استرپتوکوکوس ها , استرپتوکوکوس پایوژنز , استرپتوکوکوس آگالاکتیکا , گروه های C و G , استرپتوکوکوس های گروه D , گروه استرپتوکوکوس آنژینوسوس , استرپتوکوکوس های گروه N , استرپتوکوکوس های گروه های E، F، G، H، و K تا U , استرپتوکوکوس های ویریدانس , استرپتوکوکوس های واریانت (نوع) تغذیه ای , پپتو استرپتوکوکوس , استرپتوکوکوس پنومونیه , انتروکوکوس ها , سایر کوکوس های گرم مثبت کاتالاز منفی , باسیل گرم منفی روده ای , انتریک , انتروباکتریاسه ها – رده بندی , بیماری های ناشی از انتروباکتریاسه ها به غیر از سالمونلا و شیگلا , گروه سالمونلا , آریزونا , پسودوموناد ها , اسینتوباکتر ها و باکتری های گرم منفی نامتعارف , پسودوموناس آئروژینوزا , بورخولدریا پسودومالئی , بورخولدریا مالئی , کمپلکس بورخولدریا سپاسیا – بورخولدریا گلادیولی , استنوترفوموناس مالتوفیلیا , اکتینوباسیلوس , آکروموباکتر , آلکالیژنز , اوکروباکتروم کپنوسایتوفاژا , کاردیوباکتریوم , کروموباکتریوم ها , ایکنلا کورودنس , کریزئوباکتریوم , کینگلا , موراکسلا , ویبریو ها , کمپیلوباکتر ها , هلیکوباکتر و باکتری های مرتبط , ویبریوکلرا , ویبریو پارا همولیتیکوس و سایر ویبریو ها , کمپیلوباکتر ژژونی , کمپیلوباکتر کولی , کمپیلوباکتر فتوس , هلیکوباکتر پایلوری , هموفیلوس , بوردتلا , بوسلا , فرانسیسلا , هموفیلوس آنفولانزا , هموفیلوس آاجپتیکوس , اگرگاتی باکتر آفروفیلوس , هموفیلوس دوکرئی , سایر گونه های هموفیلوس , بوردتلا پرتوسیس , بوردتلا پارا پرتوسیس , بوردتلا برونشیسپتیکا , یرسینیا , پاستورلا , یرسینیا پسستیس و طاعون , یرسینیا انتروکولیتیکا , یرسینیا پسودوتوبرکلوزیس , نیسریا گونوره , نیسریا مننژایتیدیس , عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی یافت شونده در عفونت های انسانی , بیماریزایی عفونت های بی هوازی ایمنی در عفونت های بی هوازی , ماهیت پلی میکروبی عفونت های بی هوازی , تشخیص عفونت های بی هوازی , درمان عفونت های بی هوازی , لژیونلا , بارتونلا و پاتوژن های باکتریایی نامعمول , لژیونلا پنوموفیلا و سایر لژونلا ها , بارتونلا , باکتری های مسبب واژینوز , استرپتوکوکوس مونیلیفورمیس , کالیماباکتریوم ها , مایکوباکتریوم لپره , اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی , ترپونما پالیدوم و سفلیس , بیماری های خویشاوند با سفلیس , گونه های بورلیا و تب راجعه , بورلیا بورگدورفری و بیماری لایم , اسپریلیوم مینور , اسپریلیوم موریس , اسپیروکت های نرمال دهان و غشا های مخاطی , مایکوپلاسما ها , مایکوپلاسما پنومونیه و پنومونی های آتیپیک , مایکوپلاسما هومینیس , Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E , LANGE Basic Science , دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز , Jahandideh & Jahandideh 27th Edition , کتاب دانلود , Translated by: Hassan Jahandideh – Hossein Jahandideh , جاوتز کتاب دانلود , Karen C. Carroll , Janet S. Butel , Stephen A. Morse , Timothy A. Mietzner , کتاب دانلود , بخش اول: اصول میکروب شناسی , فصل 1: علم میکروبیولوژی , فصل 2: ​​ساختار سلولی , فصل 3: طبقه بندی باکتری , فصل 4: رشد، بقا، و مرگ میکروارگانیسم ها , فصل 5: کشت میکروارگانیسم ها , فصل 6: متابولیسم میکروبی , فصل 7: میکروبی ژنتیک , بخش دوم: IMMUNOLOGY , فصل 8: ایمونولوژی , بخش سوم: باکتری , فصل 9: پاتوژنز عفونت باکتریایی , فصل 10: عادی میکروبیوتا بشر , فصل 11: اسپور باکتری گرم مثبت باسیلها: باسیلوس و گونه های کلستریدیوم , فصل 12: هوازی غیر اسپور باکتری گرم مثبت باسیلها: کورینه باکتریوم، لیستریا، اریزیپلوتریکس، نوکاردیا، و پاتوژن های مرتبط , فصل 13: استافیلوکوک , فصل 14: استرپتوکوک، انتروکوک، و جنس های مرتبط , فصل 15: میله های روده ای گرم منفی (انتروباکتریاسه) , فصل 16: سودوموناس و اسینتوباکتر , فصل 17: ویبریو، کمپیلوباکتر، و هلیکوباکتر , فصل 18: هموفیلوس، بوردتلا، بروسلا، و Francisella , فصل 19: یرسینیا و پاستورلا , فصل 20: Neisseriae فصل 21: عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی , فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و باکتری های پاتوژن غیر معمول , فصل 23: مایکوباکتریوم , فصل 24: اسپیروکتها و دیگر اسپیرال میکروارگانیسم ها , فصل 25: باکتری مایکوپلاسماها و دیواره سلولی, معیوب فصل 26: ریکتزیا و جنس های مرتبط فصل 27: SPP کلامیدیا. فصل 28: شیمی درمانی ضد میکروبی , بخش چهارم: ویروس شناسی , فصل 29: خواص عمومی ویروس ها , فصل 30: پاتوژنز و کنترل بیماری های ویروسی , فصل 31: Parvoviruses , فصل 32: آدنوویروس ها , فصل 33: ویروس هرپسی , فصل 34: پاکس ویروس , فصل 35: ویروس های هپاتیت , فصل 36: Picornaviruses (آنتروویروس و گروه رینوویروس) , فصل 37: Reoviruses، Rotaviruses و کاسی ویروسها , فصل 38: بندپایان مهره داران منتقل و بیماری های ویروسی جونده منتقله , فصل 39: Orthomyxoviruses (آنفولانزا ویروس) , فصل 40 : Paramyxoviruses و سرخجه ویروس , فصل 41: کروناویروس , فصل 42: هاری، عفونت ویروس کند، و بیماری های پریون , فصل 43: ویروس سرطان بشر , فصل 44: ایدز و ویروسهای آهستهگستر , بخش پنجم: قارچ G. توماس میچل , جدید! فصل 45: قارچ شناسی پزشکی , بخش ششم: انگل جودی A. Sakanari و جیمز اچ. McKerrow , فصل 46: انگل شناسی پزشکی , بخش هفتم: DIAGNOSTIC میکروبیولوژی پزشکی و ارتباط بالینی کارن C. کارول و استیو میلر , فصل 47: اصول تشخیصی پزشکی میکروبیولوژی , فصل 48: مخازن و همبستگی بالینی , SECTION I: FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY , Chapter 1: The Science of Microbiology , Chapter 2: Cell Structure , Chapter 3: Classification of Bacteria , Chapter 4: Growth, Survival, and Death of Microorganisms , Chapter 5: Cultivation of Microorganisms , Chapter 6: Microbial Metabolism , Chapter 7: Microbial Genetics , SECTION II: IMMUNOLOGY , Chapter 8: Immunology , SECTION III: BACTERIOLOGY , Chapter 9: Pathogenesis of Bacterial Infection , Chapter 10: Normal Human Microbiota , Chapter 11: Spore, Forming Gram, Positive Bacilli: Bacillus and Clostridium Species , Chapter 12: Aerobic Non–Spore, Forming Gram, Positive Bacilli: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix, Nocardia, and Related Pathogens , Chapter 13: The Staphylococci , Chapter 14: The Streptococci, Enterococci, and Related Genera , Chapter 15: Enteric Gram, Negative Rods (Enterobacteriaceae) , Chapter 16: Pseudomonads and Acinetobacter , Chapter 17: Vibrio, Campylobacter, and Helicobacter , Chapter 18: Haemophilus, Bordetella, Brucella, and Francisella , Chapter 19: Yersinia and Pasteurella , Chapter 20: The Neisseriae Chapter 21: Infections Caused by Anaerobic Bacteria , Chapter 22: Legionella, Bartonella, and Unusual Bacterial Pathogens , Chapter 23: Mycobacteria , Chapter 24: Spirochetes and Other Spiral Microorganisms , Chapter 25: Mycoplasmas and Cell Wall–Defective Bacteria Chapter 26: Rickettsia and Related Genera Chapter 27: Chlamydia spp. Chapter 28: Antimicrobial Chemotherapy , SECTION IV: VIROLOGY , Chapter 29: General Properties of Viruses , Chapter 30: Pathogenesis and Control of Viral Diseases , Chapter 31: Parvoviruses , Chapter 32: Adenoviruses , Chapter 33: Herpesviruses , Chapter 34: Poxviruses , Chapter 35: Hepatitis Viruses , Chapter 36: Picornaviruses (Enterovirus and Rhinovirus Groups) , Chapter 37: Reoviruses, Rotaviruses, and Caliciviruses , Chapter 38: Arthropod, Borne and Rodent, Borne Viral Diseases , Chapter 39: Orthomyxoviruses (Influenza Viruses) , Chapter 40: Paramyxoviruses and Rubella Virus , Chapter 41: Coronaviruses , Chapter 42: Rabies, Slow Virus Infections, and Prion Diseases , Chapter 43: Human Cancer Viruses , Chapter 44: AIDS and Lentiviruses , SECTION V: MYCOLOGY Thomas G. Mitchell , New! Chapter 45: Medical Mycology , SECTION VI: PARASITOLOGY Judy A. Sakanari and James H. McKerrow , Chapter 46: Medical Parasitology , SECTION VII: DIAGNOSTIC MEDICAL MICROBIOLOGY AND CLINICAL CORRELATION Karen C. Carroll and Steve Miller , Chapter 47: Principles of Diagnostic Medical Microbiology , Chapter 48: Cases and Clinical Correlations , کتاب دانلود
علوم حیات و زیست شناسی>میکروب شناسی
پارمیدا     دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 00 : 19
خدا خیرتون بده
saba     يكشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 00 : 17
kheyli golin,mersi
سید مرتضی     جمعه 11 دي 1394 ساعت 02 : 13
ممنون از این که این کتاب ارزشمند را رایگان برای دانلود گذاشتید، ان شاءا... خدا صد برابر به شما پاداش عطا کند
بنفشه     شنبه 23 آبان 1394 ساعت 00 : 16
خدا قوت
atefeh     شنبه 23 آبان 1394 ساعت 21 : 1
واقعا متشکر از سایت عالی تون. براتون آرزوی موفقیت هر روزه رو دارم
تشکر از نظر لطف شما نسبت به کتاب دانلود. انشاءالله همیشه موفق و سلامت باشید.
فرشیدرییسی     پنجشنبه 14 فروردين 1393 ساعت 12 : 13
کتاب عالی و جالبیه
@min     چهارشنبه 6 فروردين 1393 ساعت 57 : 14
باسلام ممنون ازسایت مفیدتون
با سلام.. تشکر از نظر لطف شما نسبت به کتاب دانلود. موفق باشید.
رضا دشتی     دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 48 : 11
قیمت این کتاب تو بازار چنده؟
قیمت کتاب جاوتز ترجمه شده به فارسی (ترجمه جهاندیده و جهاندیده) 84 هزار تومان می باشد. ---- به منظور خرید کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز - جهاندیده و جهاندیده (ترجمه فارسی جاوتز 2016) لطفا کلمه جاوتز را به شماره زیر پیامک نمایید. 2815 1068 092
اسد شاويسى# زىست جانورى دانشگاه رازى#     چهارشنبه 14 اسفند 1392 ساعت 06 : 11
باسلام خدمت اهالى کتاب دانلود خواستم ببينم احتمال قبولى من درکنکور وزارت بهداشت رشته خون شناسى چقدره #ممنون از راهنمایى خوبتان#
با سلام. برای این موضوع پیشنهاد می شود از اساتید و قبول شدگان این رشته در کنکور مشاوره بگیرید. همچنین پیشنهاد می شود با تهیه نمونه سوالات سال های گذشته، خود را مورد ارزیابی قرار دهید. با توکل بر خدا، توسل به ائمه (ع)، و تلاش و پشتکار، هیچ هدفی دور از دسترس نیست. موفق باشید.
اسد شاويسى     چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 49 : 12
باسلام خدمت شما خواستم بدونم کتاب خون شناسى فارسى، ترجمه شده براى دانلود دارید؟ اگه باشه ممنون از لطفتان
با سلام، کتاب های سایت کتاب دانلود به زبان اصلی - انگلیسی - هستند؛ و ما کتاب های فارسی روی سایت قرار نمی دهیم، مگر به درخواست نویسنده یا ناشر کتاب. موفق باشید
sheyda     جمعه 4 بهمن 1392 ساعت 01 : 11
سلام . برای ارشد بیوتکنولوژی بهترین منبع برای درس میکروب چیه؟ خواهش میکنم جواب بدید برام خیلی خیلی مهمه...
با سلام.. درباره این موضوع پیشنهاد می شود از اساتید این رشته و نیز دانشجویانی که در آزمون ارشد موفق شده اند راهنمایی بگیرید. در پرتو توجهات حضرت ولیعصر (عج) انشاالله در آزمون های تحصیلات تکمیلی موفق باشید.
سودابه      جمعه 15 آبان 1394 ساعت 43 : 14
کتاب که به زبان اصلی باید چیکار کنم؟
به منظور خرید کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز - جهاندیده و جهاندیده (ترجمه فارسی جاوتز 2016) لطفا کلمه جاوتز را به شماره زیر پیامک نمایید. 2815 1068 092
الهام      سه شنبه 16 مهر 1392 ساعت 32 : 15
سلام.ممنون از سایت بسیار بسیار مفیدتون.
من کتاب جاوتز رو دانلود کردم. ولی فایل برای باز شدن پسورد میخواد.چیکار کنم؟؟!
با سلام، و سپاس از نظر لطف شما نسبت به سایت کتاب دانلود.. رمز تمامی کتاب های سایت کتاب دانلود، همان آدرس اصلی سایت می باشد، یعنی www.ketabdownload.com
مینا     چهارشنبه 6 شهريور 1392 ساعت 53 : 1
من گیاهپزشکی خوندم میتونم کنکور ارشد باکتری شناسی رو بدم؟
با سلام.. ما در این باره اطلاع دقیقی نداریم، شاید امکانش باشد. بهتر است از اساتید رشته خود هم جویا شوید.. به هر حال، برای هدف بایستی تلاش کرد. انشاالله شما هم در پرتو توجهات حضرت ولیعصر (عج) هماره موفق باشید..
mehresahar     چهارشنبه 17 آبان 1391 ساعت 48 : 21
mamnun bAbate linke downloade microbiology jawethz
انشاالله که کتاب دانلود بتواند نقشی هرچند کوچک در پیشرفت علمی کشور ایفا کند.

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
Probiotics and Child Gastrointestinal Health - Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health - Volume 10
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 151
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پروبیوتیک و سلامت دستگاه گوارش کودک - پیشرفت ها در میکروبیولوژی، بیماری های عفونی و بهداشت عمومی - جلد 10
Microbial Probiotics for Agricultural Systems - Advances in Agronomic Use
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 260
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پروبیوتیک میکروبی برای سیستم های کشاورزی - پیشرفت ها در استفاده زراعی
Microbial Nanobionics - Volume 2 - Basic Research and Applications
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 296
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب نانوبیونیک میکروبی - جلد 2 - تحقیق پایه و کاربرد ها
Microbes for Sustainable lnsect Pest Management - An Eco-friendly Approach - Volume 1
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 398
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب میکروب ها برای مدیریت پایدار آفات حشرات - یک رویکرد سازگار با محیط زیست - جلد 1
Stable Isotope Probing - Methods and Protocols
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 247
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب کاوش ایزوتوپ پایدار - روش ها و پروتکل ها
Diatoms - Fundamentals and Applications
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 679
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 14MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب دیاتوم ها - اصول و کاربرد ها
Understanding Terrestrial Microbial Communities
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 414
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 8MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب درک اجتماعات میکروبی زمینی
Diagnostic Electron Microscopy - A Practical Guide to Interpretation and Technique
نویسنده:
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات: 481
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 11MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب میکروسکوپ الکترونی تشخیصی - راهنمای عملی در تفسیر و تکنیک
Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology 27 E
نویسنده:
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 1000
زبان فایل: فارسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 63MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 300,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز فارسی
Progress in the Chemistry of Organic Natural Products - 108
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 301
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی محصولات طبیعی آلی

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.